Điều chỉnh Giấy phép thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản - Chi hội tại thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 06/4/2018, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1355/QĐ-UBND về điều chỉnh Giấy phép thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản - Chi hội tại thành phố Hồ Chí Minh, nội dung cụ thể như sau:

- Tên tiếng Anh: The Japanese Chamber of Commerce and Industry in Ho Chi Minh City (JCCH)

- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và là bộ phận không thể tách rời của Giấy phép số 03/GP-HHDN/HCM ngày 28 tháng 9 năm 1998 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp  Nhật Bản - Chi hội tại thành phố Hồ Chí Minh.

 

Tùng Khang