Điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm của Dự án xây dựng trường THCS Phan Công Hớn, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn

Ngày 18/12/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 6493/QĐ-UBND phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm của Dự án xây dựng trường THCS Phan Công Hớn, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn như sau:

1. Đối với đất ở

STT

Vị trí – Tên đường

Hệ số điều chỉnh (K)

01

Hẻm đất, Vị trí 2 đường Nguyễn Ảnh Thủ (đoạn từ Phan Văn Hớn đến Quốc lộ 22)

6,876

02

Hẻm đất, Vị trí 3 đường Nguyễn Ảnh Thủ (đoạn từ Phan Văn Hớn đến Quốc lộ 22)

7,966

03

Hẻm đất, Vị trí 4 đường Nguyễn Ảnh Thủ (đoạn từ Phan Văn Hớn đến Quốc lộ 22)

9,141

2. Đối với đất nông nghiệp

STT

Loại đất - Vị trí

Hệ số điều chỉnh (K)

01

Đất trồng cây lâu năm, vị trí 1

13,309

02

Đất trồng cây lâu năm, vị trí 2

12,314

3. Đối với mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình, cá nhân khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp là K’= 3,5. Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn chịu trách nhiệm rà soát để hỗ trợ đúng quy định liên quan đến khoản hỗ trợ này.

4. Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ đất áp dụng đối với nhà đất có giấy tờ hợp pháp, hợp lệ, đủ điều kiện để tính bồi thường về đất.

5. Đơn giá đất để tính trừ nghĩa vụ tài chính đối với hộ gia đình, cá nhân chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính áp dụng theo quy định hiện hành.

 

Trần Phát