Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4449/QĐ-UBND về thành lập Hội đồng thẩm định Đồ án quy hoạch xử lý chất thải rắn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4451/QĐ-UBND về Thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính thành phố Hồ Chí Minh | Kiện toàn Hội đồng xét duyệt xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh Thành phố | Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện Bình Chánh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4483/QĐ-UBND về phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện Bình Chánh | Tổ chức lại Bệnh viện quận Bình Tân trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân thành Bệnh viện quận Bình Tân trực thuộc Sở Y tế | Đổi tên Trường Kinh tế Kỹ thuật nghiệp vụ bán công Nguyễn Tất Thành thành Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Nguyễn Tất Thành | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4525/QĐ-UBND về đổi tên Trường Kinh tế Kỹ thuật nghiệp vụ bán công Nguyễn Tất Thành thành Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Nguyễn Tất Thành | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4531/QĐ-UBND về kiện toàn nhân sự Tổ công tác liên ngành xem xét các dự án tham gia Chương trình kích cầu đầu tư | Cho phép thành lập Liên đoàn Dù lượn thể thao thành phố Hồ Chí Minh. Liên đoàn Dù lượn thể thao thành phố Hồ Chí Minh |

Điều chỉnh dự án Trường học thân thiện và Bảo vệ trẻ em dễ bị tổn thương trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và trên địa bàn quận Gò Vấp, Bình Tân, Thủ Đức và huyện Củ Chi

Ngày 25/9/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4055/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh dự án Trường học thân thiện và Bảo vệ trẻ em dễ bị tổn thương trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và trên địa bàn quận Gò Vấp, Bình Tân, Thủ Đức và huyện Củ Chi, nội dung như sau:

1. Điều chỉnh Khoản 10 Điều 1 Quyết định số 1277/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về duyệt dự án Trường học thân thiện và Bảo vệ trẻ em dễ bị tổn thương - giai đoạn 2 tại huyện Củ Chi:

- Thời gian thực hiện dự án: Từ tháng 3 năm 2017 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019.

2. Điều chỉnh Khoản 10 Điều 1 Quyết định số 1278/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về duyệt dự án Trường học thân thiện và Bảo vệ trẻ em dễ bị tổn thương tại quận Thủ Đức:

- Thời gian thực hiện dự án: Từ tháng 3 năm 2017 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019.

3. Điều chỉnh Khoản 10 Điều 1 Quyết định số 1370/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về duyệt dự án Trường học thân thiện và Bảo vệ trẻ em dễ bị tổn thương tại quận Gò Vấp:

- Thời gian thực hiện dự án: Từ tháng 3 năm 2017 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019.

4. Điều chỉnh Khoản 10 Điều 1 Quyết định số 1371/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về duyệt dự án Trường học thân thiện và Bảo vệ trẻ em dễ bị tổn thương tại quận Bình Tân:

- Thời gian thực hiện dự án: Từ tháng 3 năm 2017 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019.

5. Điều chỉnh Khoản 10 Điều 1 Quyết định số 1377/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về duyệt dự án Trường học thân thiện và Bảo vệ trẻ em dễ bị tổn thương trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh:

- Thời gian thực hiện dự án: Từ tháng 02 năm 2017 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019.

Các nội dung khác không đề cập vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 1377/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2017, Quyết định số 1371/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2017, Quyết định số 1370/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2017, Quyết định số 1278/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2017 và Quyết định số 1277/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Lê Tùng