Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2750/QĐ-UBND về đặt tên đường mới trên địa bàn Quận 10 | Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ kiểm tra liên ngành việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động | Kiện toàn Tổ công tác liên ngành hỗ trợ thực hiện thủ tục xây dựng Nhà máy giết mổ công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh | Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH Một thành viên được thuê đất tại phường 2, quận 6 và phường 5, quận 8 | Công nhận Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ giáo dục và tài năng thể thao học đường thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ II (2018 - 2022) | Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên đoàn Bóng rổ thành phố Hồ Chí Minh đã được Đại hội đại biểu Liên đoàn Bóng rổ thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VIII (2017 - 2022) | Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án khảo sát sự hài lòng của người dân và tổ chức đối với công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh | Ủy quyền và kiện toàn Hội đồng Kiểm tra nhu cầu kinh tế của thành phố về cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài | Kiện toàn nhân sự Tổ Công tác chỉ đạo về phần nội dung triển lãm và nội thất công trình của Dự án công trình Trung tâm Triển lãm quy hoạch thành phố | Kiện toàn nhân sự Nhóm công tác liên ngành thực hiện Dự án đầu tư xây dựng 04 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm |

Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Phòng Thí nghiệm phân tích chất lượng cao

Ngày 13/09/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 4889/QĐ-UBND duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Phòng Thí nghiệm phân tích chất lượng cao với các nội dung chính như sau:

Điều 1. Duyệt điều chỉnh Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 4460/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố như sau:

Thời gian thực hiện dự án: từ năm 2008 đến hết tháng 9 năm 2017 (kể cả thời gian thanh quyết toán).

Điều 2.  Tổ chức thực hiện:

1. Chủ đầu tư triển khai các công tác tiếp theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng công trình; liên hệ Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để được xem xét bố trí đủ vốn đảm bảo việc xây dựng công trình hoàn tất đúng tiến độ;

2. Nghiêm khắc phê bình chủ đầu tư cùng tất cả các đơn vị tư vấn, nhà thầu liên quan do quá trình quản lý điều hành và thực hiện dự án chưa tốt làm kéo dài thời gian thực hiện, phải điều chỉnh dự án nhiều lần. Giao Chủ đầu tư căn cứ các quy định xử phạt của Hợp đồng với các đơn vị tư vấn và nhà thầu để tiến hành các hình thức xử phạt theo quy định;

3. Các nội dung khác không đề cập vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 5769/QĐ-UB ngày 13 tháng 12 năm 2006, Quyết định số 605/QĐ-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2009, Quyết định số 838/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2013 và Quyết định số 4460/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố

Trần Phát