Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của thành phố Hồ Chí Minh năm 2019. | Kế hoạch triển khai Nghị quyết 103/NQ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị | Thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2018 - 2020. | Kế hoạch đẩy mạnh thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2020. | Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở (diện tích 211.870,8 m²) tại phường Phú Hữu, quận 9 | Điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 chỉnh trang khu dân cư khu phố 1, 2, 3, 4, phường Phước Long A, quận 9 | Điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn | Điều chỉnh, bổ sung Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn | Điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn | Điều chỉnh Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Bến Thành |

Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Phòng Thí nghiệm phân tích chất lượng cao

Ngày 13/09/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 4889/QĐ-UBND duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Phòng Thí nghiệm phân tích chất lượng cao với các nội dung chính như sau:

Điều 1. Duyệt điều chỉnh Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 4460/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố như sau:

Thời gian thực hiện dự án: từ năm 2008 đến hết tháng 9 năm 2017 (kể cả thời gian thanh quyết toán).

Điều 2.  Tổ chức thực hiện:

1. Chủ đầu tư triển khai các công tác tiếp theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng công trình; liên hệ Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để được xem xét bố trí đủ vốn đảm bảo việc xây dựng công trình hoàn tất đúng tiến độ;

2. Nghiêm khắc phê bình chủ đầu tư cùng tất cả các đơn vị tư vấn, nhà thầu liên quan do quá trình quản lý điều hành và thực hiện dự án chưa tốt làm kéo dài thời gian thực hiện, phải điều chỉnh dự án nhiều lần. Giao Chủ đầu tư căn cứ các quy định xử phạt của Hợp đồng với các đơn vị tư vấn và nhà thầu để tiến hành các hình thức xử phạt theo quy định;

3. Các nội dung khác không đề cập vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 5769/QĐ-UB ngày 13 tháng 12 năm 2006, Quyết định số 605/QĐ-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2009, Quyết định số 838/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2013 và Quyết định số 4460/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố

Trần Phát