Điều chỉnh diện tích đất giao tại Quyết định số 5038/QĐ-UB ngày 19 tháng 11 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố

Ngày 19/12/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 6498/QĐ-UBND điều chỉnh diện tích đất giao tại Quyết định số 5038/QĐ-UB ngày 19 tháng 11 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố. Vị trí ranh đất được xác định theo bản đồ hiện trạng vị trí số 021123/ĐĐBĐ-CNTĐ do Trung tâm Đo đạc bản đồ lập và sẽ được xác định chính xác theo tài liệu bản đồ do Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt theo quy định.

Trần Phát