Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của thành phố Hồ Chí Minh năm 2019. | Kế hoạch triển khai Nghị quyết 103/NQ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị | Thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2018 - 2020. | Kế hoạch đẩy mạnh thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2020. | Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở (diện tích 211.870,8 m²) tại phường Phú Hữu, quận 9 | Điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 chỉnh trang khu dân cư khu phố 1, 2, 3, 4, phường Phước Long A, quận 9 | Điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn | Điều chỉnh, bổ sung Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn | Điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn | Điều chỉnh Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Bến Thành |

Điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu 3, quận Tân Phú (điều chỉnh tim đường Nguyễn Minh Châu),

Ngày 05/09/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 4725/QĐ-UBND duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu 3, quận Tân Phú (điều chỉnh tim đường Nguyễn Minh Châu), với các nội dung chính như sau:

1. Vị trí, quy mô và giới hạn phạm vi điều chỉnh cục bộ quy hoạch:

- Quy mô điều chỉnh cục bộ quy hoạch:

+ Lộ giới tuyến đường Nguyễn Minh Châu: 13m.

+ Giới hạn: từ đường Kênh Tân Hóa đến đường Âu Cơ.

- Vị trí và giới hạn phạm vi điều chỉnh cục bộ quy hoạch: tuyến đường Nguyễn Minh Châu kết nối đường Kênh Tân Hóa với đường Âu Cơ, việc điều chỉnh tim sẽ ảnh hưởng đến các ô phố I.2.2; I.2.5; I.3 trên bản vẽ tổng mặt bằng quy hoạch sử dụng đất của đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu 3, quận Tân Phú.

+ Phía Đông Bắc: Kết nối đường Âu Cơ.

+ Phía Tây Nam: Kết nối với đường kênh Tân Hóa.

+ Phía Nam: Giáp các khu chức năng có ký hiệu I.3.

+ Phía Bắc: Giáp các khu chức năng có ký hiệu I.2.2; I.2.5.

2. Lộ giới các tuyến đường có liên quan:

- Đường Âu Cơ: 30m.

- Đường Kênh Tân Hóa: 50m.

3. Cơ quan tổ chức lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch: Ủy ban nhân dân quận Tân Phú.

Trần Phát