Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2750/QĐ-UBND về đặt tên đường mới trên địa bàn Quận 10 | Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ kiểm tra liên ngành việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động | Kiện toàn Tổ công tác liên ngành hỗ trợ thực hiện thủ tục xây dựng Nhà máy giết mổ công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh | Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH Một thành viên được thuê đất tại phường 2, quận 6 và phường 5, quận 8 | Công nhận Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ giáo dục và tài năng thể thao học đường thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ II (2018 - 2022) | Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên đoàn Bóng rổ thành phố Hồ Chí Minh đã được Đại hội đại biểu Liên đoàn Bóng rổ thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VIII (2017 - 2022) | Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án khảo sát sự hài lòng của người dân và tổ chức đối với công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh | Ủy quyền và kiện toàn Hội đồng Kiểm tra nhu cầu kinh tế của thành phố về cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài | Kiện toàn nhân sự Tổ Công tác chỉ đạo về phần nội dung triển lãm và nội thất công trình của Dự án công trình Trung tâm Triển lãm quy hoạch thành phố | Kiện toàn nhân sự Nhóm công tác liên ngành thực hiện Dự án đầu tư xây dựng 04 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm |

Điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu 3, quận Tân Phú (điều chỉnh tim đường Nguyễn Minh Châu),

Ngày 05/09/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 4725/QĐ-UBND duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu 3, quận Tân Phú (điều chỉnh tim đường Nguyễn Minh Châu), với các nội dung chính như sau:

1. Vị trí, quy mô và giới hạn phạm vi điều chỉnh cục bộ quy hoạch:

- Quy mô điều chỉnh cục bộ quy hoạch:

+ Lộ giới tuyến đường Nguyễn Minh Châu: 13m.

+ Giới hạn: từ đường Kênh Tân Hóa đến đường Âu Cơ.

- Vị trí và giới hạn phạm vi điều chỉnh cục bộ quy hoạch: tuyến đường Nguyễn Minh Châu kết nối đường Kênh Tân Hóa với đường Âu Cơ, việc điều chỉnh tim sẽ ảnh hưởng đến các ô phố I.2.2; I.2.5; I.3 trên bản vẽ tổng mặt bằng quy hoạch sử dụng đất của đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu 3, quận Tân Phú.

+ Phía Đông Bắc: Kết nối đường Âu Cơ.

+ Phía Tây Nam: Kết nối với đường kênh Tân Hóa.

+ Phía Nam: Giáp các khu chức năng có ký hiệu I.3.

+ Phía Bắc: Giáp các khu chức năng có ký hiệu I.2.2; I.2.5.

2. Lộ giới các tuyến đường có liên quan:

- Đường Âu Cơ: 30m.

- Đường Kênh Tân Hóa: 50m.

3. Cơ quan tổ chức lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch: Ủy ban nhân dân quận Tân Phú.

Trần Phát