Điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu 3, quận Tân Phú (điều chỉnh tim đường Nguyễn Minh Châu),

Ngày 05/09/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 4725/QĐ-UBND duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu 3, quận Tân Phú (điều chỉnh tim đường Nguyễn Minh Châu), với các nội dung chính như sau:

1. Vị trí, quy mô và giới hạn phạm vi điều chỉnh cục bộ quy hoạch:

- Quy mô điều chỉnh cục bộ quy hoạch:

+ Lộ giới tuyến đường Nguyễn Minh Châu: 13m.

+ Giới hạn: từ đường Kênh Tân Hóa đến đường Âu Cơ.

- Vị trí và giới hạn phạm vi điều chỉnh cục bộ quy hoạch: tuyến đường Nguyễn Minh Châu kết nối đường Kênh Tân Hóa với đường Âu Cơ, việc điều chỉnh tim sẽ ảnh hưởng đến các ô phố I.2.2; I.2.5; I.3 trên bản vẽ tổng mặt bằng quy hoạch sử dụng đất của đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu 3, quận Tân Phú.

+ Phía Đông Bắc: Kết nối đường Âu Cơ.

+ Phía Tây Nam: Kết nối với đường kênh Tân Hóa.

+ Phía Nam: Giáp các khu chức năng có ký hiệu I.3.

+ Phía Bắc: Giáp các khu chức năng có ký hiệu I.2.2; I.2.5.

2. Lộ giới các tuyến đường có liên quan:

- Đường Âu Cơ: 30m.

- Đường Kênh Tân Hóa: 50m.

3. Cơ quan tổ chức lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch: Ủy ban nhân dân quận Tân Phú.

Trần Phát