Điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư xã Long Thới, huyện Nhà Bè tại một phần các lô I13, I14, I15, I17 và đường giao thông

Ngày 24/8/2018, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3598/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư xã Long Thới, huyện Nhà Bè tại một phần các lô I13, I14, I15, I17 và đường giao thông , nội dung cụ thể như sau:

1. Vị trí, diện tích, phạm vi ranh giới khu vực điều chỉnh quy hoạch:

- Vị trí khu vực điều chỉnh cục bộ quy hoạch: Thuộc ranh giới đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư xã Long Thới, huyện Nhà Bè đã được Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè phê duyệt tại Quyết định số 1393/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2008.

- Giới hạn khu vực điều chỉnh cục bộ quy hoạch như sau: Thuộc một phần một phần các lô I13, I14, I15, I17 và đường giao thông (diện tích 2,38ha), vị trí tiếp giáp:

+        Phía Đông giáp: khu dân cư;

+        Phía Tây giáp: Rạch Dơi;

+        Phía Bắc giáp: rạch Cống Cầu;

+        Phía Nam giáp: khu dân cư.

2. Cơ quan tổ chức lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch: Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè.

3. Hồ sơ bản vẽ điều chỉnh cục bộ quy hoạch:

Bản đồ vị trí, giới hạn ô đường, khu vực cần điều chỉnh cục bộ (trích từ bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất đã được phê duyệt) và bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất theo phương án điều chỉnh (thể hiện khu vực điều chỉnh cục bộ và khu vực tiếp cận) tỉ lệ 1/2000.

Tùng Khang