Điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 khu dân cư một phần liên phường 12, 13, 14, quận 6, tại khu đất có diện tích 7.616 m2, số 54 đường Kinh Dương Vương, phường 13, quận 6

Ngày 04/09/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 3754/QĐ-UBND duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 khu dân cư một phần liên phường 12, 13, 14, quận 6, tại khu đất có diện tích 7.616 m2, số 54 đường Kinh Dương Vương, phường 13, quận 6, với các nội dung chính như sau:

1. Vị trí, quy mô và giới hạn phạm vi điều chỉnh cục bộ quy hoạch:

- Quy mô diện tích khu vực điều chỉnh cục bộ quy hoạch: 7.616 m2.

- Vị trí khu vực điều chỉnh cục bộ quy hoạch: nằm trong ranh giới đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 khu dân cư một phần liên phường 12, 13, 14, quận 6 được phê duyệt.

- Giới hạn khu vực quy hoạch như sau:

+ Phía Đông giáp: khu dân cư hiện hữu.

+ Phía Tây giáp: khu dân cư hiện hữu.

+ Phía Bắc giáp : khu dân cư hiện hữu.

+ Phía Tây Nam giáp: đường Kinh Dương Vương, lộ giới 40m.

2. Cơ quan tổ chức lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch: Ủy ban nhân dân quận 6.

3. Hồ sơ bản vẽ điều chỉnh cục bộ quy hoạch phê duyệt:

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 tại khu vực đã được phê duyệt.

- Bản đồ vị trí, giới hạn ô đường, khu vực cần điều chỉnh cục bộ (trích từ bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất đã được phê duyệt) và bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất theo phương án điều chỉnh (thể hiện khu vực điều chỉnh cục bộ và khu vực tiếp cận) tỷ lệ 1/2000.

Trần Phát