Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4449/QĐ-UBND về thành lập Hội đồng thẩm định Đồ án quy hoạch xử lý chất thải rắn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4451/QĐ-UBND về Thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính thành phố Hồ Chí Minh | Kiện toàn Hội đồng xét duyệt xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh Thành phố | Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện Bình Chánh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4483/QĐ-UBND về phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện Bình Chánh | Tổ chức lại Bệnh viện quận Bình Tân trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân thành Bệnh viện quận Bình Tân trực thuộc Sở Y tế | Đổi tên Trường Kinh tế Kỹ thuật nghiệp vụ bán công Nguyễn Tất Thành thành Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Nguyễn Tất Thành | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4525/QĐ-UBND về đổi tên Trường Kinh tế Kỹ thuật nghiệp vụ bán công Nguyễn Tất Thành thành Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Nguyễn Tất Thành | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4531/QĐ-UBND về kiện toàn nhân sự Tổ công tác liên ngành xem xét các dự án tham gia Chương trình kích cầu đầu tư | Cho phép thành lập Liên đoàn Dù lượn thể thao thành phố Hồ Chí Minh. Liên đoàn Dù lượn thể thao thành phố Hồ Chí Minh |

Điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Tân Thuận Tây, phường Tân Thuận Tây và phường Bình Thuận, quận 7

Ngày 23/9/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4000/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Tân Thuận Tây, phường Tân Thuận Tây và phường Bình Thuận, quận 7 (các lô phố ký hiệu MR-1, MR-2, HR-1, HR-2, M2, C-1, C-2 và hệ thống hạ tầng kỹ thuật).

Vị trí và quy mô khu vực điều chỉnh cục bộ quy hoạch:

- Vị trí khu đất điều chỉnh cục bộ quy hoạch: tại các lô phố ký hiệu MR-1, MR-2, HR-1, HR-2, C-1, C-2, M2 và hệ thống hạ tầng kỹ thuật của đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Tân Thuận Tây, phường Tân Thuận Tây và phường Bình Thuận, quận 7 được duyệt theo Quyết định số 3355/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố.

 Quy mô khu vực điều chỉnh cục bộ quy hoạch: điều chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật và 07 lô đất nêu trên trên có tổng diện tích khoảng 46.878,3m2, gồm:

+ Lô phố ký hiệu MR-1: diện tích 6.994,3m2;

+ Lô phố ký hiệu MR-2: diện tích 5.778,0m2;

+ Lô phố ký hiệu HR-1: diện tích 6.546,1m2;

+ Lô phố ký hiệu HR-2: diện tích 7.124,7m2;

+ Lô phố ký hiệu M-2: diện tích 6.881,9m2.

+ Lô phố ký hiệu C-1: diện tích 10.271,1m2;

+ Lô phố ký hiệu C-2: diện tích  3.282,2m2;

Quyết định này là một bộ phận không thể tách rời Quyết định số 3355/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Tân Thuận Tây, phường Tân Thuận Tây và phường Bình Thuận, quận 7.

Lê Tùng