Điều chỉnh chủ trương đầu tư cho Công ty TNHH Thực phẩm Lộc An

Ngày 14/05/2019, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 1879/QĐ-UBND về về chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư cho Công ty TNHH Thực phẩm Lộc An như sau:

- Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án tại Khoản 8 Điều 1 Quyết định số 6260/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về quyết định chủ trương đầu tư dự án Nhà máy giết mổ gia súc Công nghiệp Lộc An tại đường Võ Văn Bích, ấp 8, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi của Công ty TNHH Thực phẩm Lộc An như sau:

- Tiến độ hoàn thành thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng để khởi công xây dựng dự án: đã hoàn tất (cụ thể, trong vòng 11 tháng kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2017).

- Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động, hạng mục chủ yếu của dự án: hoàn thành trước ngày 30 tháng 9 năm 2019.

- Các nội dung khác không đề cập vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 6260/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Quyết định này thay thế Quyết định số 1766/QĐ-UBND ngày 02 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố và là bộ phận không tách rời của Quyết định 6260/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về quyết định chủ trương đầu tư dự án Nhà máy giết mổ gia súc Công nghiệp Lộc An tại đường Võ Văn Bích, Ấp 8, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi.

Trần Phát