Điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn

Ngày 06/11/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 4948/QĐ-UBND về điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH một thành viên tại Điều 1 Quyết định số 6110/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố

Trần Phát