Điều chỉnh, bổ sung Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn

Ngày 06/11/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 4954/QĐ-UBND về điều chỉnh, bổ sung Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn-TNHH một thành viên tại Điều 1 Quyết định số 1164/QĐ-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Trần Phát