Điều chỉnh Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Bến Thành

Ngày 06/11/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 4956/QĐ-UBND 2018 về điều chỉnh Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Bến Thành -TNHH một thành viên tại Điều 1 Quyết định số 2701/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Bến Thành - TNHH một thành viên.

Trần Phát