Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 20/4/2018, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1641/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Tùng Khang