Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình trực thuộc Sở Y tế

Ngày 23/02/2018, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 740/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình trực thuộc Sở Y tế

 

Tùng Khang