Đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ, giai đoạn 2016 – 2020

Ngày 29/3/2018, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1195/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ, giai đoạn 2016 – 2020

 

Tùng Khang