Thành lập Hội Luật gia huyện Củ Chi | Giao tiêu chí đánh giá, xếp loại doanh nghiệp nãm 2019 ðối với Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận | Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 1504/QĐ-UBND về ban hành Đề án khuyến khích hỗ trợ người dân tham gia làm du lịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (Giai đoạn 2019 - 2020) | Đề án khuyến khích hỗ trợ người dân tham gia làm du lịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (Giai đoạn 2019 - 2020) | Phê duyệt Đề án tổ chức lại Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 1 và Câu lạc bộ Văn hóa - Thể dục Thể thao Nguyễn Du thành Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 1 | Kế hoạch thực hiện Chương trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2019 - 2020 | Kế hoạch “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn thành phố năm 2019” | Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 1324/QĐ-UBND về thành lập Hội đồng tuyển chọn Giải thưởng Sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 cấp thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 1325/QĐ-UBND về thành lập Hội đồng tuyển chọn Giải thưởng Sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 | Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 1326/QĐ-UBND về hành lập Hội đồng tuyển chọn Giải thưởng Sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 |

Đề án khuyến khích hỗ trợ người dân tham gia làm du lịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (Giai đoạn 2019 - 2020)

Ngày 19/4/2019, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 1504/QĐ-UBND về ban hành Đề án khuyến khích hỗ trợ người dân tham gia làm du lịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (Giai đoạn 2019 - 2020), nội dung cụ thể như sau:

1. Phạm vi, đối tượng của đề án:

Thời gian triển khai thực hiện Đề án khuyến khích hỗ trợ người dân làm du lịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2019 - 2020 (gọi tắt là Đề án), do đó Đề án chỉ xác định tập trung vào các đối tượng sau đây:

- Người dân trực tiếp tham gia hoạt động du lịch, cụ thể:

+ Người dân ở các khu vực sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển du lịch trên địa bàn nông thôn mới và các quận, huyện còn sản xuất nông nghiệp.

+ Người dân ở các làng nghề, các khu, điểm du lịch cộng đồng

+ Người dân ở các khu phố chuyên doanh.

- Các tổ chức, doanh nghiệp đầu tư phát triển sản phẩm du lịch khu vực 05 huyện nông thôn mới và các quận trên địa bàn thành phố.

- Các tổ chức, doanh nghiệp đầu tư phát triển cầu tàu, bến đỗ, trạm dừng chân phục vụ du lịch.

2. Mục tiêu:

- Hỗ trợ các cá nhân, các tổ chức, doanh nghiệp trong phạm vi thực hiện được tiếp cận thông tin một cách đầy đủ, chính thống các văn bản pháp lý của Đảng, Chính phủ và Thành phố;

- Kết nối giao thông tới các điểm đến một cách thuận tiện, dễ dàng.

- Các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng phục vụ du lịch ở địa bàn 05 huyện thực hiện chương trình nông thôn mới và vùng ven được tiếp cận, hỗ trợ về lãi suất như các đối tượng khác xác định tại Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Nâng cao kỹ năng quản lý và phục vụ du lịch;

- Hỗ trợ quảng bá, xúc tiến các sản phẩm du lịch của người dân trong đối tượng này tại các chương trình, sự kiện du lịch của thành phố.

3. Nội dung và giải pháp thực hiện

- Cung cấp thông tin các văn bản quy định của Nhà nước; các quy chuẩn về du lịch:

- Tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng cho người dân tham gia làm du lịch:

- Hỗ trợ hình thành sản phẩm du lịch, kết nối thị trường, quảng bá tiếp thị

- Hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn

 

Lê Tùng