Năm 2019, Tháng 04

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
27-04-2019 Quyết định số 1589/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Chương trình phát triển nông nghiệp giai đoạn 2019 - 2025 theo hướng ca cấu lại và đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp. 27/04/2019
23-04-2019 Quyết định số 1558/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng, phát hiện bồi dưỡng năng khiếu, nhân tài lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật - thể dục, thể thao của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019. 23/04/2019
23-04-2019 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường vận động hiến máu tình nguyện năm 2019. 23/04/2019
22-04-2019 Quyết định số 1539/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch kiểm tra, khảo sát công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019. 22/04/2019
19-04-2019 Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân quận Tân Phú. 26/04/2019
19-04-2019 Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân quận Tân Phú. 26/04/2019
18-04-2019 Quyết định số 1480/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch tăng cường năng lực đội ngũ công chức thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019. 18/04/2019
17-04-2019 Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy trình thí điểm về cơ chế phối hợp giữa Cơ quan nhà nước và điện lực trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp. Hết hiệu lực từ 31/10/2019
16-04-2019 Quyết định số 1439/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống quản lý công tác cải cách hảnh chính Thành phố Hồ Chí Minh. 16/04/2019
12-04-2019 Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bãi bỏ Quyết định số 174/2004/QĐ-UB ngày 15 tháng 7 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về sắp xếp ngành nghề kinh doanh dọc tuyến Xa lộ Hà Nội. 26/04/2019